Sr. Product Specialist
Novartis Turkey
İstanbul, Turkey
son 2 saat

Job Description

Sorumluluðundaki bölgenin Uzmanlýk Ýlacý satýþ hedeflerine ulaþýlmasý için iþ planlarý oluþturmak ve uygulamak. Ýlgili paydaþlara medikal ilaç tanýtýmý yaparak ilacýn bilinmesini ve uygun hastalarda tercih edilmesini saðlamak.

Bölge satýþ performansý, pazar payý ve kaynaklarýn optimal kullanýlmasýný teþvik etmek. Paydaþlarla belli bir tedavi alanýnda baþarýlý ticari sonuçlar alýnmasýna destek olacak, etkili ve profesyonel iþ iliþkileri kurmak.

Hastaneler, kurumlar, yerel saðlýk otoriteleri ve özel ödeme kurumlarý da dahil olmak üzere karmaþýk yapýya sahip Paydaþlara yönelik saðlam eylem planlarý uygulamak.

Belli bir tedavi alanýnda Novartis’i lider olarak farklýlaþtýrmak.

Minimum requirements

Sorumluluðundaki bölge, Paydaþlar ya da tedavi alanýna yönelik iþ planlarý oluþturmak, uygulamak ve kendisine verilen kiþisel hedeflerini gerçekleþtirmek.

 • Hekim, eczaci, hasta ve diger tum kaynaklar tarafindan iletilen Advers Olay bildirimlerinin Novartis SOP'lerine gore ve zamaninda Novartis Ilac Guvenliligi Departmanina bildirilmesi.
 • Kalite odaklý yaklaþýma sahip olmak
 • Yeni iþ fýrsatlarýný ortaya çýkartmak ve olgunlaþtýrmak.
 • Doktor numunelerinin daðýtýmýnda ürünün kalitesini, etkinliðini ve güvenliliðini saðlayacak önlemleri almak.
 • Kendisine tanýmlý Paydaþlar için ziyaret planlarý oluþturmak. Doðru mesajý doðru sýklýkta iletebilmek için doðru kiþiyi ziyaret etmek.
 • Bu amaçla, segmentasyon ve targeting çalýþmalarýný zamanýnda yapmak, yenilemek ve ziyaretlerini bu sonuçlara uygun gerçekleþtirmek.

  Ziyaretler baþta olmak üzere gerekli raporlamalarý istenilen sürelerde yapmak. Tanýtým ziyaretlerine destek amacýyla mevcut teknoloji ve kanallarý etkili bir biçimde kullanmak.

 • Paydaþlarin organizasyon ve yapýlarý hakkýnda ve Paydaþlarin kararlarýný etkileyen farklý faktörlere iliþkin (ör. iþ arkadaþlarýyla iliþkiler) bilgi edinmek ve bu bilgileri uygulamak.
 • Satýþ ziyaretleri sýrasýnda yaklaþýmlarýný ve iletiþim tarzýný adapte ve optimize ederek Paydaþlarin ihtiyaçlarýna uygun þekilde yanýt vermek.
 • Satýþ ziyaretlerine destek amacýyla mevcut teknoloji ve kanallarý etkili bir biçimde kullanmak. Onaylanmýþ Pazarlama ve Satýþ tanýtým materyal ve programlarýný uygulamak ve kullanmak.
 • Doðrudan, dolaylý ve uzaktan (on-line) tanýtým programlarý gerçekleþtirmek ve tanýtým artýrýcý faaliyetlerde bulunmak

 • Paydaþlarla profesyonel iþ iliþkileri oluþturarak, sorumlu olduðu alandaki ürünlere ait etkinlik, yan etki, klinik veriler v.
 • b. ilaç ve hastalýk durumu hakkýnda derinlemesine bilgilere sahip olmak, doðru ve eksiksiz aktarmak, rakip ürünlerin özellik ve faydalarý hakkýnda bilgi sahibi olmak saðlam klinik tartýþmalarý desteklemek için bu bilgilerden yararlanmak.

 • Paydaþ topluluklarýna teknik düzeyi yüksek portföy sunumlarý gerçekleþtirmek ve sorumlu olduðu ürünlerin tanýtýmýný yaparken, numuneler, pazarlama programlarý ve tanýtým etkinlikleri ve malzemeleri gibi kaynaklarý verimli ve yasal düzenlemelere ve Novartis dahili kurallarýna uygun bir biçimde kullanmak.
 • Ýþini yapmak için gerekli olan tüm araç ve gereçlere (otomobil, iPAD v.b) kurallara uygun ve zarar vermeyecek þekilde kullanmak.

 • Bölgenin satýþ hedeflerine ulaþýlmasý için Paydaþlara dönük faaliyetleri, çapraz fonksiyonlu ekiplerin (ör. Medikal, Pazara Eriþim gibi) faaliyetlerinin bir parçasý haline getirmek.
 • Paydaþlarla iliþkilerde edinilen iþe ait her türlü bilgi ve ve alýnan geribildirimleri Novartis’teki diðer fonksiyonlarla paylaþmak.
 • Çalýþtýðý bölgede her türlü faaliyetinin ve çalýþmasýyla ilgili masraflarýnýn, kendi beyanýna dayalý olduðu esasýný unutmamak zorundadýr.
 • Ýlettiði tüm bilgilerde ve yaptýðý tüm faaliyetlerde dürüst davranmalýdýr. Uzmanlýk Ýlacý Satýþ Tanýtým Sorumlusu’na ayrýca þirket tarafýndan iletilecek olan hususlar bu görev tanýmýnýn bir parçasý sayýlýr.

 • Bunlara Ek olarak Ürün Uzmaný pozisyonlarý için aþaðýdaki kriterler görev tanýmýna eklenmiþtir. o Stakeholder yönetimi : müþteri, hemþire, doktor, klinik personeli ve merkez ekiplerin yönetiminde etkin yer almak.
 • o Teröpatik alan derinliðine sahip olmak; medikal bilgi düzeyi, derinliði ve bu bilgiyi güncelleme frekansý o Proje yönetimi yapýyor olmak;
 • merkezlere proje frekansý planlamak, min 2-3 proje devamlý yürütülmelidir. (hasta projesi-hemþire projesi-klinik araþtýrma projesi - tanýtým projesi.

 • vb) o Hasta akýþ yönetimine hakim olmak. (tedavi yönetimi-kapasite yönetimi)
 • Bu işi bildir
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Başvuruldu
  Emailim
  "Devam et" i tıkladığınızda, neuvoo'nun bu formda sağladığınız kişisel verilerinizi, bir neuvoo hesabı oluşturmak ve Gizlilik Politikamız uyarınca e-posta uyarılarımıza abone olmak için toplayıp işlediğini kabul edersiniz. İstediğinizde bu adımları uygulayarak onayınızı çekebilirsiniz .
  Devam et
  Başvuru Formu